Voorwaarden lidmaatschap

De voorwaarden om lid te zijn of worden van v.v. Engelbert.

Media en ICT

U gaat akkoord met het gebruik van beeldmateriaal voor de media die v.v. Engelbert gebruikt zoals website, app’s en kranten. Dit geldt ook voor het gebruik van e-mailadressen en persoonlijke adresgegevens. Voor vragen kunt u u contact opnemen met administratie@vvengelbert.nl

Contributie en administratie

Door lid te worden machtigt u de penningmeester van v.v. Engelbert om de verschuldigde contributie in 2 termijnen af te schrijven. Het betreft een doorlopende machtiging. Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.  

U gaat akkoord met het opnemen van uw gegevens in de administratie van v.v. Engelbert en u geeft vv Engelbert toestemming deze gegevens te gebruiken voor de uitvoering van haar activiteiten. De gegevens worden alleen gedeeld met de KNVB. 

Afmelden als lid

Het lidmaatschap geldt in principe voor 1 volledig seizoen. Het seizoen gaat op 1 juli van een kalenderjaar in en eindigt op 30 juni van het volgende kalenderjaar. Als u tijdens het voetbalseizoen uw lidmaatschap wilt beëindigen, dan krijgt u geen geld terug. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij het voor 1 juni wordt opgezegd via ons afmeldingsformulier.